Uchwała powołująca Osiedle Junikowo

UCHWAŁA NR LVII/300/92
RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 9 czerwca 1992 r.

w sprawie powołania Osiedla Poznań – Junikowo

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 z 1990 r. poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz § 39 Statutu Miasta Poznania, a także uchwały Rady Miejskiej Poznania nr XXXV/184/91 z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych. Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Tworzy się Osiedle Poznań – Junikowo na obszarze ograniczonym:
-od wschodu: ulicami Smoluchowskiego, Jawornicką i Mrągowską
-od południa: torami kolejowymi od ulicy Mrągowskiej do Strumienia Junikowskiego, dalej linią od przecięcia tego Strumienia z torami do końca ulicy Legnickiej i dalej do przecięcia tej linii ze Strumieniem Skórzynka, dalej wzdłuż Skórzynki do ulicy Wołowskiej, dalej ulicą Wołowską do posesji nr 86 (wraz z tą posesją), dalej od tej posesji linią równoległą do ulicy Rybnickiej aż do bocznicy kolejowej wzdłuż ulicy Oławskiej do torów kolejowych i następnie wzdłuż tych torów do ich przecięcia z ulicą Grunwaldzką,
-od zachodu ulicą Grunwaldzką od torów kolejowych do ulicy Cmentarnej i dalej ulicą Cmentarną do granicy lasu,
-od północy granicą lasu komunalnego od ulicy Cmentarnej do ulicy Smoluchowskiego.

§ 2.

Organem uchwałodawczym samorządu Osiedla jest Rada Osiedla, wybierana w wyborach powszechnych, w oparciu o ordynację wyborczą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Kompetencje samorządu osiedla określone są w § 42 – 46 Statutu Miasta Poznania.

§ 4.

Wyszczególnienie mienia i sposób wykonywania zarządu przekazanych Osiedlu mieniem komunalnym określa Statut Osiedla uchwalony przez Radę Miejską Poznania.

§ 5.

1. Osiedle Poznań – Junikowo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.
2. W budżecie miasta w poszczególnych jego rozdziałach wyodrębnia się części przeznaczone na realizację poszczególnych zadań własnych Osiedla.
3. Rada Osiedla podejmuje uchwały dotyczące sposobu wykorzystania wyodrębnionych na rzecz Osiedla części budżetu miasta.

§ 6.

1. Termin pierwszych wyborów do Rady Osiedla oraz godziny otwarcia lokalu wyborczego ustali Prezydent Miasta Poznania po uzgodnieniu z grupą inicjatywną samorządu.
2. Pierwsza kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata od dnia wyborów.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Poznania
/-/ Jadwiga Rotnicka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVII/300/92
RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 9 czerwca 1992 r.

W związku ze spełnieniem przez Grupę Inicjatywną Osiedla Poznań – Junikowo wymogów statutowych i wynikających z uchwały wprowadzającej przepisy Statutu Miasta dotyczące jednostek pomocniczych, a w szczególności przedstawienia w dniu 18 stycznia 1992 r. wniosku o powołanie Osiedla wraz z wymaganymi podpisami i załącznikami, a także wobec niezgłoszenia przez żadnego z mieszkańców uwag w tej sprawie w ciągu 30 dni od opublikowania ogłoszenia w prasie, jak również po skonsultowaniu przez Grupę Inicjatywną z przedstawicielami Komisji Statutowej projektu niniejszej uchwały i ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały.
Komisja Statutowa wnosi do Rady Miejskiej Poznania o podjęcie niniejszej uchwały na Sesji w dniu 19 maja 1992 r., co umożliwi przeprowadzenie wyborów samorządu osiedla Poznań – Junikowo w możliwie szybkim terminie i podjęcie wraz z Radą Osiedla prac nad przygotowaniem projektu Statutu Osiedla w celu przedstawienia go Wysokiej Radzie do uchwalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*